top of page
搜尋
  • 作家相片香港手語聖經 Hong Kong Sign Language Bible (HKSLB)

香港手語聖經HKSLB_手語聖經5週年「打手語聖經」花絮篇gogogo

點解"五周年慶祝會"要來賓把經文打出嚟?就是讓大家經歷吓我哋 "香港手語聖經" 工作的一部份了。當天很有創意的演繹,亦有好笑的畫面,來賓都很投入參與,不如去片重溫大家如何將聖經打出來?去片。。。

其實,手語聖經翻譯係點嘅呢?就是將聖經文字的內容打成手語,咁樣聾人就可以明白聖經了。但係咪識手語就可以翻譯出聖經?當然識手語是基本的要求,但亦要明白經文內容才能正確地打出手語聖經來,是不容易的工作,要釋經,了解聖經原文(寫聖經的原本語言)意思,拍片後要給大眾睇睇明唔明白內容,亦要給專家睇睇是否正確,有錯喎?!就要再重拍或補拍,程序好多好多,為了讓聾人正確地明白聖經,HKSLB 就是這樣跟著這些重要程序一步一步走來,要正確打出聖經就只好慢工出細活,求主賜我們智慧能翻譯手語聖經!!

謝謝義工 Carrie 的剪輯!

#香港手語聖經 #香港手語 #聖經手語 #手語 #聾人 #HKSLB #hongkongsignlanguagebible #hongkongsignlanguage #hksignlanguage #biblesignlanguage #signlanguage #deaf


0 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
Post: Blog2_Post
bottom of page